Skip to main content
Home

InfoTech conference

2021 IEEE International Conference on Information Technologies

Conference Program 2020

mathematics-logo.png
Vladimir Nikolaevich Krutikov, Guzel Sharipzhanovna Shkaberina, Elena Mikhailovna Tovbis, Lev Alexandrovich Kazakovtsev
Department of Applied Mathematics, Kemerovo State University; Kemerovo, Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk
Russian Federation
Presentation: D01.pdf
Ilnar Nasyrov, Mikhail Gudyma, Lev Kazakovtsev, Dmitry Stashkov
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Siberian Federal University, JSC "SINETIC"
Russian Federation
Presentation: D02.pdf
Leon J. M. Rothkrantz, Siska Fitriane
Delft University of Technology
The Netherlands
Presentation: D03.pdf
Stanimir Stoyanov, Todorka Glushkova, Asya Stoyanova-Doycheva, Emil Doychev
University of Plovdiv “Paisii Hilendarski”, Plovdiv
Bulgaria
Presentation: D04.pdf
Vanya Dimitrova Markova, Ventseslav Kirilov Shopov
Institute of Robotics - Bulgarian Academy of Sciences, Plovdiv
Bulgaria
Presentation: D05.pdf
Vanya Dimitrova Markova, Ventseslav Kirilov Shopov
Institute of Robotics, Bulgarian Academy of Sciences, Plovdiv
Bulgaria
Presentation: D06.pdf
Ventseslav Kirilov Shopov, Vanya Dimitrova Markova
Institute of Robotics - Bulgarian Academy of Sciences, Plovdiv
Bulgaria
Presentation: D07.pdf
Vanya Dimitrova Markova, Ventseslav Kirilov Shopov
Institute of Robotics - Bulgarian Academy of Sciences, Plovdiv
Bulgaria
Presentation: D08.pdf
Saiful Islam, Lukasz Rojek, Michael Hartmann, Goran Rafajlovski
SRH Berlin University of Applied Sciences, Berlin
Germany
Presentation: D09.pdf